Algemene Voorwaarden m.b.t. Rhiannon's Webwinkel, gevestigd te VALKENBURG a/d GEUL

Versie geldig vanaf 7 november 2010

1.  Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rhiannon's Webwinkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.rhiannons-web.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Rhiannon's Webwinkel behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rhiannon's Webwinkel erkend.
1.4 Rhiannon's Webwinkel garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.  Identiteit van de ondernemer

Rhiannon's Webwinkel
Bergstraat 45
6301 AC VALKENBURG a/d GEUL
043-6011255
email: klik hier
www.rhiannons-web.nl
KvK-nummer: 55789587
BTW-identificatienummer: NL064.11.032.B01

3.  Leverings- en betalingsvoorwaarden
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 Betaling van het volledige aankoopbedrag dient te geschieden binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rhiannon's Webwinkel bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen na betaling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, dan ontvangt de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.4 Aan de leveringsplicht van Rhiannon's Webwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rhiannon's Webwinkel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.  Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

5.  Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Rhiannon's Webwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Rhiannon's Webwinkel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Rhiannon's Webwinkel er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6.  Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Rhiannon's Webwinkel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rhiannon's Webwinkel. Rhiannon's Webwinkel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Rhiannon's Webwinkel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.  Garantie
7.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd  is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rhiannon's Webwinkel) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Rhiannon's Webwinkel. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.2 Indien klachten van de afnemer door Rhiannon's Webwinkel gegrond worden bevonden, zal Rhiannon's Webwinkel met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Rhiannon's Webwinkel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

8.  Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Rhiannon's Webwinkel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.3 Aanbiedingen van Rhiannon's Webwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.4 Rhiannon's Webwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9.  Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Rhiannon's Webwinkel en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Rhiannon's Webwinkel op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Rhiannon's Webwinkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10.  Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite www.rhiannons-web.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.  Overmacht
11.1 Rhiannon's Webwinkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Onder overmacht wordt mede verstaan: Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rhiannon's Webwinkel.
11.3 Rhiannon's Webwinkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rhiannon's Webwinkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Rhiannon's Webwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rhiannon's Webwinkel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Rhiannon's Webwinkel er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Klik hier on de algemene voorwaarden als pdf-bestand te downloaden

NAAR BOVEN

 

winkelwagen
betaling
Informatie m.b.t. uw winkelbezoek
algemene voorwaarden
contact
twitter
design door Cosmic Webdesign